Voor bedrijfsartsen

Wat kunt u verwachten van het Centrum voor Huid en Arbeid?

Het Centrum voor Huid en Arbeid (CHA) is er voor werkende mensen met een beroepshuidziekte. Contact eczeem is het meest voorkomende probleem van huidziekten op de werkvloer. Onze expertise is vooral gericht op de werknemer met eczeem en/of huidafwijkingen; vervolgens het probleem te analyseren en adviezen te geven zodat de activiteiten op de werkvloer gecontinueerd kunnen worden. Meestal zullen allergietesten nodig zijn, om een allergie aan te tonen of uit te kunnen sluiten.

Daarnaast zijn we ervaren in het maken van rapportages aan werknemers die ondanks allerlei adviezen arbeidsongeschikt dreigen te raken, of ander soorten problematiek waarbij er discrepantie is tussen de verschillende adviezen.

De aanpak van beroepshuidziekten vraagt gespecialiseerde kennis over huidziekten, arbeidsomstandigheden en beroepen met risico op het ontstaan van (hand)eczeem. Een effectieve aanpak en analyse richt zich op mogelijke oorzaken in het werkproces. Medische behandeling door huisarts en dermatoloog blijkt vaak niet succesvol omdat de oorzaak van het probleem niet (volledig) wordt achterhaald.

Professionals (bedrijfsartsen, dermatologen, huisartsen, arbeidshygiënisten) kunnen bij het Centrum voor Huid en Arbeid terecht voor o.a.:

  • Advies omtrent veiliger werkmethoden en huidbescherming
  • Advies over relevante allergenen t.b.v. allergietests
  • Advies over behandeling van kapperseczeem

U kunt hiervoor gebruik maken van de formulieren op deze site.

Aanmelden van een werknemer met huidklachten kan eenvoudig via het aanmeldingsformulier. De verwijzing gaat (meestal) via de bedrijfsarts. Zodra de verwijzing binnen is, wordt er contact opgenomen met de betreffende werknemer om een intake gesprek in te plannen.

Een intake gesprek is nodig om duidelijk te krijgen met welke materialen gewerkt wordt en hoe hiermee omgegaan wordt. Tevens wordt er gelijk beoordeeld of verder testen zinvol is. Als er aanleiding voor is neemt de werknemer al data safety sheets mee, anders worden deze later opgestuurd. Het heeft geen zin gelijk al materialen op te sturen of mee te nemen in het eerste bezoek.

Als het onduidelijk is of een werknemer verwezen moet worden, kan een voorlopige aanvraag gedaan worden of een mailtje gestuurd worden naar info@huidenarbeid.nl met een korte schets van het probleem. Uiteraard kan ook telefonisch overlegd worden.

Als een werknemer verwezen is, wordt contact opgenomen met betreffende werknemer om een intake gesprek te plannen. Daarna volgt (meestal) een serie van drie afspraken voor allergie testen allergologisch onderzoek, dat gebeurt op dag 1, 3 en 4 in één week.

Gedurende deze dagen mag de werknemer de rug niet nat maken, niet sporten en geen zwaar lichamelijke arbeid verrichten. Op dag 4 vindt beoordeling van allergie test plaats, en wordt er een afrondend gesprek gevoerd met de werknemer. Er wordt een rapportage gemaakt, welke opgestuurd wordt naar de bedrijfsarts/medisch adviseur. In een beperkt aantal gevallen is bovenstaande procedure niet voldoende en vindt aanvullend bezoek plaats op de werkvloer om problematiek beter in kaart te kunnen brengen en zo tot een geschikte oplossing te komen.

De kosten voor het testen van een werknemer vallen NIET onder de zorgverzekering van de werknemer, maar zijn voor de werkgever. In een aantal gevallen heeft de werkgever een (vorm van arbeidsongeschiktheids)verzekering waarop (een deel van) de kosten verhaald kunnen worden.

De kosten van het gehele traject bedragen € 2075,- excl. btw. Als alleen een intake gesprek plaats heeft gevonden, met aanvullend een rapportage, bedragen de kosten € 619,- excl. btw.

Voor bijzondere problemen of bezoek op de werkvloer gelden andere tarieven, in overleg.

Voor de gehele expertise moet de werknemer viermaal naar het CHA komen. De eerste keer voor een intake gesprek van circa 1 uur. De tweede keer voor het aanbrengen van de test, en de derde keer voor het afhalen van het testmateriaal, beiden circa een half uur per keer. De vierde keer vindt de definitieve beoordeling plaats en een (voorlopig) afrondend gesprek, dit duurt ook circa een uur. De werknemer is uiteraard ook de reistijd kwijt om naar het CHA toe te komen. In het algemeen is er geen wachttijd op het centrum zelf.

Als er meerdere werknemers gelijktijdig getest worden, kan het derde moment eventueel elders (eigen bedrijf/ werkvloer) afgesproken worden.

Het Centrum voor Huid en Arbeid (CHA) bestaat sinds 1988 en heeft uitgebreide expertise op het gebied van arbeid gerelateerde huidziekten en allergieën. Ook de Kapperspoli, welke sinds 1994 onderdeel uit maakt van het CHA, vormt een belangrijke basis en waar veel kapsters geholpen zijn om hun werkzaamheden te kunnen continueren.

Expertise van het CHA reikt verder. Op juridisch vlak hebben we ervaring om in complexe situaties onze expertise in te kunnen zetten, en hierover te rapporteren.

Ook in preventieve aspecten van werkgerelateerde allergieën en huidziekten hebben we ervaring. Dit loopt uiteen van preventief screenen van werknemers op huidkanker, het geven van presentaties hierover alsmede preventief screenen van werknemers voor inhalatie allergieën op de werkvloer voor o.a. enzymen.

Het Centrum voor Huid en Arbeid te Arnhem heeft een praktische gids ontwikkeld, die met name is gericht op de huisarts en bedrijfsarts. De gids geeft een beschrijving van:

  • Werkgerelateerde huidaandoeningen in het algemeen
  • Oorzakelijke factoren
  • Interventiestrategieën
  • De Prognose van werkgerelateerde huidaandoeningen
  • Epidemiologie, registratie en screeningsonderzoek
  • Diagnoses

De gids bevat vele foto’s van werkgerelateerde huidaandoeningen in diverse beroepen. U kunt de gids bestellen via dit bestelformulier.